1- شرايط پذيرش
2- نحوه پذيرش
3- دريافت فرم درخواست


1- شرايط پذيرش:

1-1 داشتن ايده محوري مناسب
1-2 تركيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينه فعاليت واحدها
1-3 ارائه برنامه كاري متكي بر شناخت بازار (Business Plan
)

2-نحوه پذيرش:

2-1- دوره رشد: واحدهاي متقاضي استقرار در مركز رشد، چنانچه شرايط پذيرش را داشته باشند مي توانند براي ورود به دوره رشد اقدام كنند. در صورت پذيرش در خواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره ، داشتن ماهيت حقوقي و يا آمادگي براي ثبت شركت / مؤسسه مـي باشد .مدت دوره هاي رشد حداكثر سه سال است كه با شرايط ويژه مـي تواند تا دو سال ديگر تمديد شود. ارائه خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه هاي مصوب صورت مي گيرد.

2-2- دوره رشد مقدماتي: واحدهايي كه در شناسايي ايده محوري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تكميل تيم كاري خود نياز به زمان داشته باشند،‌مي توانند به عنوان هسته هاي فنآوري براي ورود به دورة رشد مقدماتي اقدام كنند. مدت دوره هاي رشد مقدماتي شش ماه است كه با شرايط ويژه مي تواند تا شش ماه ديگر تمديد شود. هسته هاي فنآوري مستقر در اين دوره، با برخورداري از نيازهاي اوليه يك واحد تحقيقاتي– توسعه اي، موظف به شناسايي و تثبيت ايدة محوري، تكميل تيم كاري و نيروي انساني مورد نياز يك موسسة خصوصي و ثبت حقوقي شركت، به منظور انتقال به دورة رشد مي باشند.

3-دريافت فرم درخواست

فایل به فرمت DOC
فایل به فرمت  PDF

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ