تعریف شرکت سهامی خاص

 
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن ، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین ، تامین گردیده و سرمایه آن به سهام ، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان " شرکت سهامی خاص"  باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت ، به  طور روشن و خوانا قید شود.


 
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :


1- دو برگ اظهار نامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل اظهار نامه توسط کلیه سهام داران
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه  سهامداران
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد
4- دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهام داران و بازرسین(برابر اصل در دادگستری)
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%  سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است.
تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ( اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ، الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ، ضروری است.
7- ارائه  مجوز در صورت نیاز ، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهاتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ