1- بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي.

2- ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق  جوان .

3- كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فنآوري.

4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فنآور فعال در زمينه هاي فنآوري.

5- بستر سازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فنآوري.

6- توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فنآوري قابل عرضه به بازار.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-7 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ